beplay几倍流水提款Max Europe BV。– meddelande om dataskydd

Ikraftträdande:2020年4月1日

Skyddet av迪娜personuppgifter ar av的betydelse för MAX EUROPE BV. (”oss”, ”vi” eller ”vår”). Syftet med denna sekretesspolicy (”dataskyddsmeddelande”) är därför att informera dig om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter som du anger eller lämnar ut till oss. Vi agerar även som personuppgiftsbiträde när vi behandlar dina personuppgifter som vi tagit emot eller erhållit via tredje part. Vi behandlar dessa personuppgifter i enlighet med Europeiska unionens (”EU”) och medlemsstaternas tillämpliga bestämmelser om dataskydd, i synnerhet EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (”GDPR”).

vi rekommenderar att duläserdetta dataskyddsmeddelande noggrant。dethärdataskyddsmeddelandet beskriver hur vi samlar in,behandlar ochanvänderdina personuppggifternärdubesökeroch/eller interagerar medvåratjänster,vårwebbplats och de val val val val vi val vi val vi val vi val vi erbjuder。Om Inget Annat AngesärMabeplay几倍流水提款x Max Europe BV。personuppgiftsansvarigförpersonuppgifter som vi samlar in GenomdeTjänster,webbplatser och och app app som omfattas av detta dataskyddsmeddelande。

VårKontorsadressärMaxbeplay几倍流水提款 Europe Bv。,Antennestraat 45,1322AH,Almere,Nederländerna。

Autoriteit persoonsgegens(Nederländskadataskyddsmyndigheten)ärvårAnsvarigamyndighettfördet eucure eucoreiska ekonomiska ekonomiskasamarbetsområdet。Autoriteit PersoonsgevensKanNåsPåföljandeAdress:

Autoriteit Persoonsgegevens
PO Box 93374
2509 AJ DEN HAAG
Telefon: (+31) - (0)70 - 888 85 00

Du har rätt att lämna in ett klagomål även till din lokala tillsynsmyndighet, som du kan hittahar

Om du har några frågor eller kommentarer som rör detta dataskyddsmeddelande kan du kontakta oss påprivacypolicy@max-europe.com

1. Villkor

Termer som används i detta dataskyddsmeddelande ska ha följande innebörd:

Termer som ”vi”, ”oss”, ”vår” osv. i detta dataskyddsmeddelande hänvisar till MAX EUROPE BV.

Termer som ”du”, ”din”, ”ditt” osv. hänvisar till dig som en fysisk person.

Termen ”personuppgifter” så som den används i detta dataskyddsmeddelande innebär all information, oavsett om sådan information har angetts av dig, samlats in från dig eller erhållits på annat sätt, i relation till en identifierad eller identifierbar fysisk person (”registrerad”).en distinefierbar fysisk人ären som kan distinifieras,direkt eller indirekt,genom en distinefierare som ivårtfall,t.ex。ETT NAMN,ETTFöretag,Ett识别符号NummerFrånMaxEurope BV。beplay几倍流水提款Eller Andra Tekniska在线Indentifierare。

2.AnsvarFörhantering av Dina Personuppgifter

Den Part som ansvararförimamling,hantering ochanvändningav personuppggifterärmax欧洲bvbeplay几倍流水提款。SomleverantörAvTjänsternaoch webbplatserna。

3. Tillämplighet

Detta MeddelandeGällerallatjänsteroch webbplatserfrånmax欧洲bbeplay几倍流水提款v。somlänkar直到detta dokument。detta dataskyddsmeddelandeggällerintetjänstersom erbjuds av andraföretageller personer,Invlusive Produker Eller webbplatser som kan visasfördigi isökresultat,webbplatser som kan omfattatjäntjänterfr了fr了som kan beplay几倍流水提款omfattatjänterfrånaxfr了。Eller Andra WebbplatsersomärlänkadeFrånVåraTjänster。

vårtdataskyddsmeddelande omfattar inde infornationsrutinerförandraföretagOrch Organisationer som annonserarvåraTjänsteroch som kan kan ananvändacookies,pixeltaggar och andra teknikerteknikerförteknikerförförthebandla at behandla och erbjuda shannonsectionally seacterantals secors。

4. typer av personuppgifter som vi samlar,behandlar ochanvänder

Personuppgifter som vi samlar in, behandlar och använder i samband med tjänsterna, webbplatserna och apparna omfattar inte bara information som vi aktivt samlar in när du interagerar med oss, utan även information som du lämnar till oss via kundtjänst, på våra fysiska platser och till vårt säljteam.

Registrerad person logginformation 增强信息 Platsinformation och unika identifierare
Webbplats-användare
 • Användarinställningar (t.ex. inställningar om föredraget språk).
 • Automatiska loggfiler för felsökning och säkerhetssyften (t.ex. för att avvärja angrepp från hackare).
 • LoggFörKraschrapport,OCH I Untantagsfall,T.Ex。VID Funktionsfel,Fel EllerSäkerhetSincincenter,Kan en Manuell Analys Avloggarnautförasav oss Eller Eller avvåraauktoriseradetjänsteletrantörer。
 • tidförbegäran。
 • namn,url ochdatamängdSomöverförtsFördenBegärdafile。
 • Rapport som anger att hämtningen lyckades eller orsaken till att den inte lyckades.
 • 类型OCH版本AV OperativStoneTPåDenBegärandeDatorn(vidöverföring)。
 • SkärmupplösningOchfärgdjup(vidöverföring)。
 • 类型版本AvWebbläsarensomanvänds(vidöverföring)。
 • Språkinställning och plugin-program som är installerade i den webbläsare som används (vid överföring).
 • Cookies som identifierar webbläsaren på ett unikt sätt.
 • IP-adress, operativsystem, typ av webbläsare, webbläsarversion, webbläsar-konfiguration.
 • Namn på internetleverantör och andra typer av dator- och anslutningsrelaterad information som är relevant för att identifiera typen av enhet som ansluter till webbplatsen, möjliggöra datautbyte med dig och din enhet och säkerställa att du kan använda tjänsterna, webbplatserna och apparna på ett enkelt sätt.
 • url och ip-Adress toll den webbplatsfrånvilkendubesökteeller dirigerades直到vårwebbplats,inclusive datum datum och tid。
 • Undersidor som besöks på vår webbplats, länkar som följs på webbplatsen, inklusive datum och tid.
 • 底面的sombesöksi spartna,innlusive datum,tid och tidpåsidan。
 • Fullständig URL-klickström (Uniform Resource Locator) till, genom och från webbplatsen, inklusive datum och tid.
 • Enhetens händelseinformation, till exempel kraschar, systemaktivitet, maskinvaru-inställningar, typ av webbläsare, webbläsarspråk, datum och tid för din begäran och hänvisnings-URL.
Företags的信息
 • Namn, adress, avdelning, kontaktuppgifter och annan information i förhållande till ett företag som du representerar och din funktion inom detta företag
 • 昆德纳姆
 • 妈妈登记
 • Leveransadress
 • 电子 - företaget
 • OrderNummer
 • Telefonnummerinom företaget
 • Mobiltelefonnummer inom företaget
 • Företag
 • Kontaktspråk
 • Kundrådgivare/kontaktperson
 • Kundens betydelse
 • Organisationsenhet
 • Deltagande I Kampanjer Eller Finemang
 • Postnummer
 • Produkthistorik
 • Region
 • Returer
 • OrderNummer
EnkäterSomGörsPersonligen Eller GenomKundtjänst
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress

VI Kommer AttInhämtaDitt Samtycke Innan vi Samlar In,Behandlarochanvänderdina personuppgifter iOvanNämndasiften,därdettaKrävsenligt lag lag。

Dessutom gäller att om vi vill använda dina personuppgifter för ett nytt eller annat syfte kommer vi att meddela dig om det, och endast använda dem så om det krävs eller tillåts enligt gällande lag eller om du har gett ditt samtycke till det.

所有Åtkomst直到Dina Personuppgifter Hos Max Eubeplay几倍流水提款rope BV。ärbegränsad直到de personer sombehöverhaÅtkomstförtuppfylla sina arbetsuppgifter。fördeovansomnämnsovan kommer endast ettbegränsatantal personer inomer inom mabeplay几倍流水提款x欧洲bv。(T.Ex。Personerinomförsäljning,juridik,ekonomi,它可以重新装修samt vissa chefer chefer med tilldelat ansvar)

Närdukontaktar Mabeplay几倍流水提款x Europe BV。登记室VI KommunikationenförAttHjälpa直到attlösaEventuella问题SOM duKanStötaPå。VI Kan Komma attanda din e-Postadress Eller Ditt Telefonnummerförat incormera digera digera dig omvåraTjänster,t.ex。berättaomkommandeändringarellerFörbättringar。

5.AvslöjaOchDela Personuppgifter

Vi säljer inte, handlar inte med och hyr inte ut dina personuppgifter.

förde syftensomnämnsi Detta dataKyddsMeddelande kan vilämnaut,ÖverföraEllerPåannatSättdela dina dina diena persionuppgifter med andra andra andra anbeplay几倍流水提款dra andra Enher inom inom inom max欧洲bv:。närvidelar personuppgifterföljervivigällandelagar罢工。

Vi delar inte personuppgifter med företag, organisationer och personer utanför MAX EUROPE BV., såvida inte någon av följande omständigheter föreligger:

Samtycke:

VI Kan Dela Personuppgifter MedFöretag,组织者Eller PersonerUtanförMax Euroce BV。beplay几倍流水提款närvivi har ditt samtycke直到detta。duMåsteaktivt ha gett ditt samtycke直到ATT VI Delar Personuppgifter。

外部behandling:

Vi tillhandahåller personuppgifter till våra tredjepartsleverantörer av tjänster enligt lämpliga instruktioner i den utsträckning det behövs för respektive behandlingsändamål, för att utföra specifika uppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner.tredjepartsleantörerkommer endast at hatillgång直到de personuppgifter sombehövsförtde ska kunnautförasina sina spefifika uppgika uppgifter,och enbartförtutförattutföradessa dessa uppgifter。

visäkerställeratttredjepartsleantöreravtjänsterärmedvetna om dessa skyldieweter ochföljerdem。Vi säkerställer även att alla tredjepartsleverantörer behandlar dina personuppgifter inte mindre skyddande än vad som krävs enligt gällande dataskyddslagar, och att de vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder utifrån våra instruktioner och i enlighet med vårt dataskyddsmeddelande och alla andra lämpliga sekretess- och säkerhetsåtgärder.

Tredjepartsleverantörer tillhandahåller tjänster såsom värdtjänster, underhåll, supporttjänster, e-posttjänster, marknadsföring, granskning, orderutförande, betalningshantering, dataanalys, tillhandahållande av kundtjänst, genomförande av kundundersökningar och enkäter.

Juridiska krav:

Detta Omfattar,UtanBegränsning,falldärviärskyldiga at dela personuppgifter enligt lag lag eller bindande beslut av domstolar,brottsbekämpandemyndieweter myndieweter myndieweter eller eller eller tilsynsmyndegerter。Om Vi beslutar attlämnaut persuppgifter i ettsådantsammanhang kommer vi; attÖVERVägaOlikaSättatt Minska omska omfattningenavutlämnandet,直到Exemempel Genom at redigera ant den redigera den redigera den redigera dentillhandhahållna信息。

6. Överföring av uppgifter

Vi vidtar atgarder att sakerstalla att de uppgifter vi samlar in i enlighet med detta dataskyddsmeddelande behandlas enligt bestämmelserna i detta meddelande och kraven i tillämplig lag, oavsett var uppgifterna finns. Sådana överföringar kan ske i syfte att tillhandahålla kundtjänster, behandla dina uppgifter av vår tjänsteleverantör eller tillhandahålla tjänster på användningsplatsen. För var och en av dessa överföringar ser vi till att vi tillhandahåller en adekvat skyddsnivå för de uppgifter som överförs, i synnerhet genom att ingå standardavtalsklausuler enligt definitionen i Europeiska kommissionens beslut 2001/497/EG, 2002/16/EG, 2004/915/EG och 2010/87/EU.

7. Avsikt Med Behandling AV Personuppgifter Samt LagringStid

I den mån det är tekniskt möjligt strävar MAX EUROPE BV., för alla sina tjänster och webbplatser från MAX EUROPE BV., efter att inte behålla personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för de syften som beskrivs i detta meddelande och/eller enligt vad som krävs eller tillåts enligt tillämplig lag.

följandeTabellger enÖversiktöverbehandlingsaktivitetersomutförsavtjänsteroch webbplatserfrånmax欧洲bv。beplay几倍流水提款我在数据samt deras typ中syfte at samla,rättsligagrunder ochtilämpligadatalagringstider。

Behandlingssyften typ av personuppgifter rättsliggrundförhantering lagringstid
AttTillandahålla,UnderhållaOchFörbättraVåraTjänsterOchVårwebbplats。
 • AnvändarProfil信息(DVS.Förnamn,Namn,E-Postadress,Telefonnummer,Adress)。
 • Användarinställningar (t.ex. inställningar om föredraget språk).
 • IP-adress, operativsystem, typ av webbläsare, webbläsarversion, webbläsarkonfiguration, namn på internetleverantör och andra typer av dator- och anslutningsrelaterad information som är relevant för att identifiera enhetstypen, ansluta till tjänsterna och webbplatserna, aktivera datautbyte med dig och din enhet samt säkerställa att du kan använda tjänsterna och webbplatserna på ett enkelt sätt.
 • Om du använder den mobila versionen av tjänsterna och webbplatserna: information om operativsystemet för din mobila enhet, tjänster som används, webbplats- och appversion, namn på internetleverantör och andra typer av enhets- och anslutningsrelaterad information som är relevant för att förbättra de mobila tjänsterna ochWebbplatserna,Ansluta tillVåraServrar,MöjliggöraOchusterlättasynkroniseringstjänster。
 • url och ip-Adress直到den webbplatsfrånvilkendubesökteeller dirigerades直到våraTjänster,webbplatser och app,inslusive datum och och tid。
 • 海底助手Sombesöktsoch funktioner somanväntsMedantjänsternaoch webbplatsernaanvändes,länkarsomföljtsfråntjäntjänsternaoch och webbplatserna
 • Fullständig URL-klickström (Uniform Resource Locator) till, genom och från tjänsterna och webbplatserna, inklusive datum och tid.
 • Söktrmersom angetts。
 • samtycken och auktoriseringar som gjorts。
Legitima Instressen(第6(1)(f)gdpr)/krävsförAttgenomföraett avtal(第6(1)(b)gdpr) beplay几倍流水提款Max Europe BV。Behållerde Insamlade uppgifterna在Enobestämd时期förthtuppfylla de Syften som beskrivs i denna sekretess-policy-policy-policy och de kommer轿车at andonymiseras ellymiseras eller raderas。OmSåönskasKommer Lagrade Personuppgifter Att Uppdateras Och,Vid Behov,Arkiveras Eller Raderas。
FörAttGe Kundsupport,SvaraPåDinaFrågor,KommentarerOchFörslagEller Kontakta Dig Vid Behov。
 • Namn,Adress,Telefonnummer OCH E-Postadress。
 • Information om den enhet som används (typ av webbläsare, IP-adress).
 • 基准tidförkontakt。
 • Innehållet i all kommunikation som skickas via innehållsformuläret.
samtycke(第6(1)(a)Art。GDPReller

Legitima Instressen(第6(1)(f)Art。GDPR):

Behandlingen av personuppgifterärnödvändigförant besvarabegäranFrånwebbplats-användarensom annars annars inte kangenomföras。BehandlingenärDärförBerättigadPågrundvalav lagitima intsesen。
förannons-ochmarknadsoundersöknings-ändamålochförtvi ska kunnaskräddarsywebbplatsinnehållefter efter sionsuella preferenser。
 • AnvändarProfiLInformation(DVS.Förnamn,Namn,E-Postadress,Telefonnummer,Adress)。
 • Användarinställningar (t.ex. inställningar om föredraget språk).
 • IP-adress, operativsystem, typ av webbläsare, webbläsarversion, webbläsarkonfiguration, namn på internetleverantör och andra typer av dator- och anslutningsrelaterad information som är relevant för att identifiera enhetstypen, ansluta till tjänsterna och webbplatserna, aktivera datautbyte med dig och din enhet samt säkerställa att du kan använda tjänsterna och webbplatserna på ett enkelt sätt.
 • Om du använder den mobila versionen av tjänsterna och webbplatserna: information om operativsystemet för din mobila enhet, tjänster som används, webbplats- och appversion, namn på internetleverantör och andra typer av enhets- och anslutningsrelaterad information som är relevant för att förbättra de mobila tjänsterna ochWebbplatserna,Ansluta tillVåraServrar,MöjliggöraOchusterlättasynkroniseringstjänster。
 • url och ip-Adress直到den webbplatsfrånvilkendubesökteeller dirigerades直到våraTjänster,webbplatser och app,inslusive datum och och tid。
 • 海底助手Sombesöktsoch funktioner somanväntsMedantjänsternaoch webbplatsernaanvändes,länkarsomföljtsfråntjäntjänsternaoch och webbplatserna
 • Fullständig URL-klickström (Uniform Resource Locator) till, genom och från tjänsterna och webbplatserna, inklusive datum och tid.
 • Söktrmersom angetts。
 • samtycken och auktoriseringar som gjorts。
samtycke(第6(1)(a)Art。GDPR
För att förhindra missbruk eller illegal användning av våra tjänster och webbplatser.

efterlevnad av juridiska skyldiergeter,tvistlösningochgenomförandeavvåraavtal。
AllaNödvändigauppgifterföratt uppfylla de siessanta siftena。 Legitima Instressen(第6(1)(f)gdpr)/it-säkerhetåtgärdoch efterlevnad av enrättsligskyldighet(第6(1)(c)GDPR)。
Utvärdering av din behörighet för vissa typer av erbjudanden, produkter eller tjänster.
 • Namn, titel och adress.
 • Personlig Kontaktinformation(Telefon,E-Post,传真OSV。)。
 • namn,adress,avdelning,kontaktuppggifter och annan信息iförhållandetill eTtföretagsom du代表(iförekommandefall)och din funktion inom din funktion inom dettaföretag。
 • MomsregistreringsNummer
 • Användarprofilinformation
 • bekräftelseav at vara antingen en privat en prifessellanvändare。
 • PrenumerationerPåNyhetsbrev,注册förkampanjer,användningav Professionerbjudanden OSV。
 • Samtycken,Auktoriseringar OSV。har gjorts。
Samtycke(第6(1)(a)gdpr)
Att Kommunicera Med Dig IAndraFrågor(T.Ex.FörAttSkickaPåminnelser,Tekniska Meddelanden,Uppdateringar,Säkerhetsvarningar,支持OCH Idministrativa Meddelandend Landelanden enler eneller ServiceBulletiner)。
 • E-postadress
 • Land
 • Språk
 • Datum för senaste kontakt
 • Mobiltelefonnummer
samtycke(第6(1)(a)Art。GDPReller

Legitima Instressen(第6(1)(f)Art。GDPR):

Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för användning av våra tjänster och webbplatser som annars inte kan genomföras. Behandlingen är därför berättigad på grundval av legitima intressen.
förtat ge Dig Information Om ProdukterOchtjänstersom kan vara av insesefördig dig diviafördig dig telefon och och帖子。
 • Namn
 • E-postadress
 • Land
 • Språk
 • Samtyckestillstånd med datum
 • Datum för senaste kontakt
 • Telefonnummer
samtycke(第6(1)(a)Art。GDPR

8. dina sekretess-ochmarknadsföringsalternativ

Vi strävar efter att upprätthålla våra tjänster och vår webbplats på ett sätt som skyddar information från oavsiktlig eller skadlig förstörelse. Det innebär att när du har tagit bort information från våra tjänster och vår webbplats kan vi inte omedelbart ta bort kvarvarande kopior från våra aktiva servrar, och vi kan endast ta bort information från våra säkerhetskopieringssystem efter vissa tidsramar i enlighet med gällande lagar (se punkt 6).

Du kan när som helst ställa in dina marknadsföringspreferenser via vår kundtjänst. Genom att registrera dig för marknadsföringsinformation från MAX EUROPE BV. samtycker du till att de uppgifter du angav när du registrerade dig (t.ex. din e-postadress) kan samlas in, behandlas och användas av MAX EUROPE BV. för regelbunden elektronisk kommunikation. Det rör kommunikation som innehåller information om företag, produkter och tjänster, till exempel nyheter om nya produkter från MAX EUROPE BV. eller tjänster från MAX EUROPE BV. eller MAX EUROPE BV:s marknadsföringskampanjer (t.ex. tävlingar, rabatter, kampanjer), information om förändringar inom företaget eller för att bjuda in dig till kundundersökningar (t.ex. om kundnöjdhet eller kundkrav).

Du kan ändra och justera ditt samtycke till att vi använder din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer genom att kontakta oss påprivacypolicy@max-europe.com

9.dinarättighterenderigt gdpr

dukannärsom helst kontaktaosspåprivacypolicy@max-europe.comför att utöva följande rättigheter enligt GDPR:

 • Rätt till åtkomst
 • rätt直到rättelse
 • rätt直到radering(“rättatt blibortglömd”)
 • Rätt till begränsning av behandling
 • Rätt till dataportabilitet

AnvändEU:s webbplatsOm du Vill VETA MER OMDESSARättigre。

Om du drar tillbaka ditt samtycke直到behandlingsaktivitetförbehållerSig Max Max欧洲beplay几倍流水提款BV。rättenattsättaatt behandla ochanda dina dina personuppgifter idenutsträckningdetärnödvändigtellererthertilåtetEnligtlag,t.ex。förAttrancedin avslutade prenumerationEllerStälla在enÖverliggandecookieföratt respektera dinainställningarförcookie。

10. AndraSkyddFörDina Personuppgifter

beplay几倍流水提款Max Europe BV。förstår hur viktigt det är med information och datasäkerhet och vi vill att du ska kunna surfa och handla hos oss på ett så säkert sätt som möjligt. För att skydda dina personuppgifter har vi implementerat rimliga och toppmoderna skydds- och säkerhetsåtgärder, inklusive tekniska och organisatoriska åtgärder mot obehörig åtkomst, felaktig användning, ändring, förbjuden eller oavsiktlig förstörelse och oavsiktlig förlust, både i online- och offlinesammanhang.

直到示例:

 • närduanvänderVårwebbplats krypteras kommunikationen meddinwebbläsaremedhjälpav ssl-teknik(安全套接字层)。detinnebärtnärduanvändervårwebplats krypteras de personuppgifter som du and and and in nightringen och inloggningsprocerserna intana innan de skickas via Internet通过互联网。
 • Vi granskar integriteten我var informationsinsamlingsprocess och lagrings- och behandlingspraxis, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, för att skydda mot obehörig åtkomst till system.
 • VIBegränsarOVIlttill PersionUppGifterFörFörmaxEubeplay几倍流水提款roce BV:SANSTällda,Uppdragstagare och AgenterutifrånVadde beh nna tillförtillförat behand behandla behandlademåtoss。berördaparter omfattas av Strikta avtalsregerade sekretesskyldeterne och kan drabbasaviplinära(avilla)

detärviktigtföross att dina uppgifterärsäkra,men komihågtatingenöverföringsmetod,通过互联网Elter Elektronisk Lagringsmetod; 100%Säker。visträvarefter attanvändakommersiellt godtagbara metoderförtskydda dina persionuppgifter,男士vi kan inte garantera absolutsäkerhetfördem。

11. Cookies

Vi använder cookies och liknande tekniker i anslutning till våra tjänster och vår webbplats. Mer information finns i vår policy för cookies.

12.LänkarTill Andra Webbplatser

våraTjänsteroch webbplatser kaninnehållaLänkartill andratjänster,webbplatser och app avar av av intesse,ochnärduanvänderdesalänkarlämnkarLämnarLämnarLämnarLämnarduvårttjänsteområde。närdubesökerSådanaAndraTjänster,webbplatser och apparpbördu varaförsiktigoch tittapåsekretesspolicynsomgällerförförförförappen eller eller eller webbplatsen ifråga。beplay几倍流水提款Max Europe BV。Kan InteAnsvaraFör,Och Tar IngetAnsvarFör,SådanaAndra Webbplatser,InnehålletISådanaTjänster,webbplatser och park app of och deras sekretessrutiner,och vi vi vi vi vistödjerdem dem inte inte hiller。

13. efterlevnad och samarbete med tilsynsmyndireteter

Vi Granskar regelbundetvårefterlevnad avvårtdataskyddsmeddelande。vi samarbetar medlämpligatilsynsmyndiredeter,indlusive lokala dataskyddsmyndiredeter。duharrättattlämna在ettklagomål直到entillsynsmyndighet

14. Ändringar i dataskyddsmeddelandet

Vi kan komma att uppdatera vårt dataskyddsmeddelande från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera det nya dataskyddsmeddelandet på denna sida. Kontrollera dataskyddsmeddelandet från tid till annan för att säkerställa att du känner dig bekväm med eventuella ändringar som vi måste göra. Vi kommer inte att minska dina rättigheter enligt detta dataskyddsmeddelande utan ditt uttryckliga samtycke.

Vi meddelar dig via e-post och/eller ett tydligt meddelande i vår tjänst innan ändringen träder i kraft och uppdaterar ”ikraftträdandedatumet” längst upp i detta dataskyddsmeddelande.

15. Kontakta Oss

Om du har några frågor om detta dataskyddsmeddelande kan du kontakta oss:

Via e-post:privacypolicy@max-europe.com

公录后:Max Eurobeplay几倍流水提款pe Bv。